Een overzicht van cultuur

Cultuur is eigenlijk een overkoepelende uitdrukking die het collectieve sociale gedrag en de normen omvat die in verschillende menselijke culturen worden waargenomen, en de gedeelde overtuigingen, waarden, tradities, vaardigheden, gewoonten, kunst en wetten van de mensen in die culturen. Wanneer naar een bepaalde cultuur wordt verwezen, kan het ook worden opgevat om te verwijzen naar de culturele praktijken die leden van die cultuur ervaren, evenals hun interacties met elkaar. Het overkoepelende concept van cultuur wordt dus gebruikt om verschillende soorten overtuigingen, acties, manieren van interactie en interpersoonlijke relaties te beschrijven die gemeenschappelijk zijn voor een aantal geïdentificeerde culturen.

Er zijn in het verleden talloze definities en pogingen gedaan om een ​​definitieve definitie van cultuur te geven. De meeste taalkundigen en antropologen proberen cultuur te bespreken als een reeks begrippen en praktijken op basis van de plaats van oorsprong en de levensgeschiedenis van een cultuur. Voor hen is cultuur geen verenigd veld, maar eerder een cluster van systemen en perspectieven die worden gevormd door de interacties en ervaringen van haar leden in de loop van de tijd. De geschiedenis van de cultuur kan daarom worden gezien als een geschiedenis van veranderingen die door sociale en technologische ontwikkeling zijn teweeggebracht. Sommige taalkundigen onderschrijven een theorie van culturele evolutie, waarin nieuwe ideeën en waarden via communicatiekanalen worden doorgegeven aan bestaande leden van een cultuur door contact met naburige bevolkingsgroepen. Anderen daarentegen beweren dat cultuur iets vloeibaars is en dat de evolutie ervan wordt beïnvloed door externe factoren zoals interactie en definities van termen.

Het definiëren van cultuur is een moeilijk proces. Sommige taalkundigen geloven zelfs dat er geen universele definities van cultuur zijn, omdat cultuur iets is dat van samenleving tot samenleving verschilt. De praktijk van het toepassen van een universele definitie op culturen zal alleen maar leiden tot een vermindering van het begripsniveau dat verschillende mensen hebben over het bestaan ​​en de waarde van cultuur, en daarom het respect voor culturen verminderen. Daarom is cultuur niet iets vaststaands en bepaalds, dus de argumenten dat het een constructie van de samenleving of individuele kenmerken van een volk is, zijn onjuist.

Aan de andere kant geloven anderen dat cultuur iets is dat kan worden gedefinieerd en dat de wetenschap dus de mate van cultuur kan meten op basis van het bestaan ​​en de variaties van culturele waarden, praktijken, evenementen en instellingen. Het proces van cultuurverwerving of het meten ervan is echter een complex proces dat misschien niet gemakkelijk kan worden bereikt. Als we het bijvoorbeeld hebben over inheemse culturen zoals de inheemse Amerikanen, is de studie van hun cultuur een lang en gecompliceerd proces geweest, dat kan verschillen afhankelijk van het perspectief van de onderzoeker.

Het bestaan ​​en de variaties van cultuur kunnen ook vanuit een wetenschappelijk perspectief worden bestudeerd. Deze benadering onderzoekt cultuur als een sociaal constructieproces dat heeft plaatsgevonden tijdens de expansie van een samenleving. De reikwijdte van dit onderzoek kan variëren, afhankelijk van het aandachtsgebied. De studie van hoe verschillende samenlevingen binnen een regio elkaar definiëren en met elkaar omgaan, kan bijvoorbeeld worden teruggevoerd op de komst van hiërarchie en autoriteit tijdens de oprichting van een staat. Door zo’n perspectief in te nemen, kunnen historici onderzoeken hoe verschillende samenlevingen vóór de staat een cultuur hebben gevestigd en ontwikkeld en hoe deze processen verband houden met de staat.

Er zijn nog steeds een aantal theorieën die proberen cultuur te beschrijven en te definiëren. Het is echter aan de onderzoeker om te zoeken naar de patronen die uit zijn observaties naar voren komen en tot een definitie van een cultuur te komen. Door dit te doen, zou men het mogelijk kunnen maken om de essentie van een cultuur te zien. Dit kan op zijn beurt worden gebruikt als een hulpmiddel om het individu te helpen zijn/haar identiteit te begrijpen en een gevoel van verbondenheid te krijgen. Een gevoel voor cultuur zou erg belangrijk zijn voor een individu, aangezien hij/zij de cultuur als geheel zou moeten zien, in plaats van in onderdelen.

Prullenbakcultuur en de kloof in culturen

Cultuur wordt vaak omschreven als “de culturele patronen van een samenleving”. Een samenleving kan worden onderverdeeld in vele categorieën, zoals etnische groepen, politieke eenheden of geografische gebieden. Binnen elke groep van de samenleving zijn er een aantal verschillende culturen te vinden. Elke cultuur heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, sterke punten en verschillen met anderen, terwijl ze ook enkele unieke eigenschappen vertoont. Alle culturen hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken, maar cultuur is meer dan alleen deze brede categorieën.

Culturele antropologie is een opkomend studiegebied dat probeert culturele variatie en verandering te beschrijven en te analyseren. Het veld leent concepten uit de sociologie, psychologie, antropologie en taalkunde. Daarbinnen zijn er twee belangrijke aandachtsgebieden: culturele verandering en culturele diversiteit. De studie van cultuur in deze gebieden varieert sterk in omvang en belang, met onderzoek gericht op Afrika en Amerika, Midden- en Zuid-Amerika, Azië, Europa, het Midden-Oosten en Oceanië.

Binnen deze onderzoeksgebieden worden verschillen in cultuur, hoewel vaak niet absoluut, doorgaans nauwkeuriger bestudeerd, waarbij de verschillen worden onderzocht in termen van hun effecten op mensen binnen elk aandachtsgebied. Het is belangrijk om te onthouden dat een cultuur een complexe en enorme entiteit is die bestaat uit individuen met een aantal verschillende overtuigingen, waarden en gedragingen. Er zijn veel theorieën die het proces verklaren waardoor cultuur verandert en zich ontwikkelt. De meeste theorieën zijn het erover eens dat cultuur een reeks overtuigingen en gedragingen is die in de loop van de tijd door menselijke populaties zijn ontwikkeld, waarbij elke groep mensen hun eigen reeks waarden en gedragingen gebruikt en aanpast met het oog op hun eigen overleving en geluk.

Om culturele ontwikkeling beter te begrijpen, is het belangrijk onderscheid te maken tussen twee brede onderzoeksgebieden. Hoewel veel geleerden het eens zijn over de algemene hoofdlijnen van deze twee theorieën, zijn er een aantal verschillende meningen over hoe cultuur te definiëren. Sommige geleerden hebben betoogd dat cultuur eenvoudigweg de verzamelde reeks overtuigingen en gedragingen is die een groep mensen in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, met weinig kans op verandering. Anderen hebben cultuur gezien als een feitelijke entiteit die losstaat van en onafhankelijk is van de individuen die haar delen, met aanzienlijke sociale en psychologische gevolgen voor haar leden.

Culturele variaties bestaan ​​tegenwoordig als gevolg van vele natuur- en opvoedingskrachten. Cultuurverschillen kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door de instroom van nieuwe immigranten in een gebied, de vermenging van verschillende culturen tijdens perioden van sociale transitie en de uitbreiding van multinationale ondernemingen op basis van het begrip professionaliteit. Bovendien zijn de effecten van populaire cultuur vandaag de dag voelbaar, zelfs op plaatsen waar er geen grote verschuiving in de economie of cultuur is. Het onderscheidende karakter van bepaalde regionale stijlen van eten, muziek en mode is bijvoorbeeld terug te voeren op de Europese kolonisten die het voedsel na de Spaans-Amerikaanse oorlog weer in de Nieuwe Wereld introduceerden. Een andere veel voorkomende factor in veel culturen is een gemeenschappelijk waardensysteem gebaseerd op religie en beroep, en de taboes die moeten worden doorbroken om van de ene sociale omgeving naar de andere te gaan.

Culturen kunnen ook een oorzaak zijn van verdeeldheid en zelfs oorlog, aangezien er twee tegenstrijdige definities zijn van wat als cultuur wordt beschouwd. Aanhangers van de culturele theorieën beweren daarentegen dat cultuur veel meer is dan de praktijken die een groep mensen niet collectief in praktijk kan brengen, maar eerder een reeks gedeelde overtuigingen en waarden die worden overgedragen aan en invloed kunnen uitoefenen op de acties en gedachten van alle leden van een cultuur. Dus, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat Trash Culture niet over afval, maar eerder over een reeks waarden en overtuigingen die een groep mensen misschien niet volgt. Om de afvalcultuur te bestrijden, moeten we een meer omvattende definitie van cultuur ontwikkelen die zowel de positieve als de negatieve aspecten van dit wereldwijde fenomeen omvat.

De belangrijkste factoren die de cultuur beïnvloeden?

Cultuur is een brede overkoepelende term die de intellectuele normen en gedragingen omvat die in de meeste menselijke culturen worden aangetroffen, evenals de overtuigingen, praktijken, kunst, geschiedenis, vaardigheden, wetten, tradities en capaciteiten van de mensen in deze culturele groepen. Het wordt gebruikt om de verschillende soorten erfgoedvorming en -aanpassing in verschillende historische perioden en in verschillende landen te categoriseren. Hoewel elk land verschillende culturele systemen kan hebben, zijn de grenzen tussen culturele groepen vaak vaag en kan de definitie van een cultuur ook een beetje vaag zijn. Culturele instellingen omvatten kunst, literatuur, dans, design, architectuur, spektakel, voedsel en andere sociale mechanismen die culturele identiteiten en waarden produceren en in stand houden. Hoewel een cultuur een complexe constructie is, zijn er enkele kenmerken die alle culturen gemeen hebben.

In het algemeen kunnen culturen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën op basis van hun onderliggende aard van de organisatie. De eerste categorie is materiële cultuur, die elementen omvat als technologie, gereedschappen en geld. De tweede categorie is niet-materiële cultuur, die overtuigingen omvat over geest, geest en sociale orde die niet materieel van aard zijn. Wanneer sociologen over cultuur spreken, spreken ze gewoonlijk over deze tweede categorie als een manier om te verwijzen naar een reeks ongrijpbare sociale principes en gedragingen die het dagelijks leven van mensen leiden.

Het onderscheid tussen materiële cultuur en niet-materiële cultuur is cruciaal om te begrijpen hoe culturele producten zoals muziek worden beoordeeld door sociologen. Volgens de meeste sociologen is muziek een vorm van kunst die de esthetische kwaliteiten van een cultuur uitdrukt. In de materiële cultuur worden de esthetische kwaliteiten van muziek gewaardeerd vanwege hun nut voor de samenleving. Esthetische waarde is voor de meeste mensen niet belangrijk, dus muziek wordt gezien als een waarde die verder gaat dan het nut ervan voor degenen die erin geïnteresseerd zijn. Aan de andere kant waardeert materiële cultuur de esthetische kwaliteiten die inherent zijn aan culturele producten zoals muziek.

De meeste geleerden van cultuur en samenleving geloven dat materiële cultuur en niet-materiële aspecten van cultuur onderling afhankelijk zijn. Omdat de twee dimensies van cultuur sterk afhankelijk zijn, worden ze vaak als elkaar uitsluitende categorieën beschouwd. Beide aspecten van cultuur kunnen echter op verschillende niveaus worden onderzocht. Sommige sociologen suggereren dat cultuur kan worden gezien als zowel immaterieel als materieel, waarbij de niet-materiële aspecten aspecten van cultuur weerspiegelen die niet gebaseerd zijn op nut of direct nut. Andere sociologen onderschrijven de opvatting dat cultuur in wezen een verzameling abstracte waarden of attitudes is, met concrete aspecten die worden bepaald door het nut.

Cultuurcritici beweren dat er veel factoren zijn die de waardesystemen van culturele producten bepalen, waaronder de manier waarop deze producten worden beoordeeld door consumenten en de manieren waarop deze producten worden beoordeeld door kunstenaars en andere culturele belanghebbenden. Deze factoren omvatten traditionele normen met betrekking tot genderrollen en gezinsstructuren. Bovendien stellen sommige sociologen dat religie een belangrijke rol moet spelen bij de bevordering van bepaalde waarden en aspecten van cultuur. Deze factoren zijn ook verwerkt in de waardesystemen van bepaalde soorten kunst en andere culturele producten.

Een socioloog kan cultuur zien als een reeks waarden en overtuigingen die de interacties van mensen in de samenleving leiden. Deze waarden en overtuigingen kunnen sterk verschillen van cultuur tot cultuur. Deze kijk op cultuur verschilt van het perspectief dat cultuur ziet als een set van tijdloze universele principes of tradities die door alle mensen worden gedeeld. Binnen deze bredere definitie van cultuur zijn er veel mogelijke factoren die de culturele productie kunnen beïnvloeden, waaronder factoren zoals gender- en socialisatienormen, economische ontwikkeling en beleid, kunstproductie en -verkoop, overheidsbeleid en entertainment.